Dret de successions. Teoria i casos. 2ª edició

Dret de successions. Teoria i casos. 2ª edició.  9788418244117

Dret de successions. Teoria i casos. 2ª edició

; ;

valoración
Comenta y valora este libro

Muestras del libro en PDF:
Disponible

Plazo de entrega 24/48 horas para libros en stock

32,00 €
30,40 €


Aquest llibre és un manual de teoria i casos per a l’estudi del Dret civil de successions vigent i aplicable a Catalunya.


La implantació de l’Espai europeu d’educació superior (EEES) va comportar la reducció del temps que els Plans d’Estudis del Grau de Dret dediquen a l’assignatura Dret de successions, que ha quedat en alguns casos fins i tot comprimida en un únic semestre, juntament amb la de Dret de família. La complexitat tècnica de la matèria i la seva amplitud demanen materials adaptats a les necessitats del Grau. Aquest manual està concebut per ajustar-se al temps de què disposa l’alumne per assimilar-ne els continguts, tot mantenint el rigor tècnic que l’assignatura exigeix.


L’objecte d’estudi fonamental és el Llibre quart del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les successions, per bé que els temes no s’aborden necessàriament seguint-ne la sistemàtica, sinó l’ordre que s’ha considerat pedagògicament més eficient.


Aquesta segona edició incorpora les novetats introduïdes per la Llei 6/2019, de 23 d’octubre, de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions, per a garantir la igualtat de drets i la no-discriminació de les persones amb discapacitat sensorial, així com la jurisprudència més recent.