Institucions del dret civil de Catalunya 3 : persones jurídiques

Institucions del dret civil de Catalunya 3 : persones jurídiques.  9788490536421

Institucions del dret civil de Catalunya 3 : persones jurídiques

;

valoración
Comenta y valora este libro

Disponible

Plazo de entrega 24/48 horas para libros en stock

25,00 €
23,75 €


Índex Llista de mots abreujats 9 Capítol I LA PERSONA JURÍDICA EN GENERAL 1. LES PERSONES JURÍDIQUES EN EL DRET CIVIL DE CATALUNYA 13 I. Precedents 13 II. Normativa catalana sobre persones jurídiques 16 III. Aplicació de la normativa catalana 17 2. LA PERSONALITAT JURÍDICA 23 I. Persona i persona jurídica 23 II. Classes de persones jurídiques 25 A) En atenció al seu caràcter 25 B) En atenció a la seva estructura 27 III. Adquisició de la personalitat 28 3. CAPACITAT DE LES PERSONES JURÍDIQUES 30 I. Capacitat jurídica 30 A) Esfera familiar 30 B) Esfera successòria 31 C) Esfera patrimonial 32 D) Esfera personal 33 E) Drets de la personalitat 33 F) Esfera processal 39 II. Capacitat d'obrar 40 A) Precisions inicials 40 B) Règim jurídic 42 C) Actuació dels òrgans col·legiats 42 D) Conflicte d'interessos 46 E) Impugnació d'acords 48 III. Responsabilitat 52 Capítol II LA PERSONA JURÍDICA EN GENERAL (continuació) 1. VEÏNATGE CIVIL 57 2. DOMICILI 59 3. MODIFICACIONS ESTRUCTURALS 60 I. Precisions inicials 60 II. Fusió 61 III. Escissió 66 IV. Transformació 68 4. DISSOLUCIÓ DE LA PERSONA JURIDICA 71 I. Precisions inicials 71 II. Causes de dissolució 72 III. Liquidació 72 A) Concepte 72 B) Òrgan de liquidació 73 C) Operacions de liquidació 74 D) Modalitats 77 IV. Extinció 78 5. EL REGISTRE DE PERSONES JURÍDIQUES 79 I. Règim jurídic 79 II. Normativa vigent 80 III. Tipus d'assentaments 81 IV. Objecte 82 V. Requisits 87 VI. Qualificació 90 VII. Presumpció d'exactitud del registre 92 6. LA PUBLICITAT REGISTRAL 93 I. Publicitat material 93 II. Publicitat formal 95 7. RÈGIM COMPTABLE I DOCUMENTAL 97 I. Règim documental 97 II. Règim comptable 98 Capítol III LES ASSOCIACIONS 1. EL DRET D'ASSOCIACIÓ 101 I. Configuració jurídica 101 II. L'àmbit de les associacions: entitats especials 103 III. Entitats excloses 105 IV. Abast de les competències legislatives de la Generalitat de Catalunya 107 3. EXERCICI DEL DRET D'ASSOCIACIÓ 115 I. Configuració jurídica de l'acte constitutiu 115 II. Subjectes 116 III. La declaració de voluntat negocial 120 IV. Objecte 122 V. Requisits de forma 123 VI. Estatuts 125 VII. Inscripció 127 VIII. Associacions no inscrites 130 4. FEDERACIONS I CONFEDERACCIONS 131 Capítol IV LES ASSOCIACIONS (continuació) 1. ORGANITZACIÓ DE LES ASSOCIACIONS 135 I. Precisions inicials 135 II. L'assemblea general 136 III. L'òrgan de govern 140 A) Constitució 140 B) Facultats de gestió 143 C) Facultats de representació 146 D) Responsabilitat 147 E) Cessament en el càrrec 151 2. POSICIÓ JURÍDICA DE L'ASSOCIAT 153 I. Adquisició i pèrdua 153 II. Drets de l'associat 157 A) Drets originaris 157 B) Drets de gaudiment 159 III. Obligacions de l'associat 160 A) Règim jurídic de les aportacions 160 B) Deures dels associats 161 IV. Exclusió de l'associat 163 A) Precedents 163 B) Règim vigent 164 C) Precisions jurisprudencials 167 3. MODIFICACIONS ESTRUCTURALS 170 4. DISSOLUCIÓ 172 I. Causes de dissolució 172 II. Procediment 175 III. Liquidació 176 IV. Suspensió de la publicitat registral 177 Capítol V LES FUNDACIONS 1. EL DRET DE FUNDACIÓ 181 2. ABAST DE LES COMPETÈNCIES LEGISLATIVES DE LA GENERALTAT DE CATALUNYA EN MATÈRIA DE FUNDACIONS 183 3. CONCEPTE I CARACTERÍSTIQUES DE LES FUNDACIONS 186 4. CONSTITUCIÓ DE LES FUNDACIONS 191 I. El negoci jurídic fundacional 191 A) Modalitats dels negoci jurídic fundacional 192 a) Constitució per actes entre vius 192 b) Constitució per negoci jurídic mortis causa 196 II. La carta fundacional 199 III. La dotació 201 A) Precisions inicials: dotació i patrimoni de les fundacions 201 B) Configuració jurídica de la dotació 203 C) La dotació inicial 206 IV. Estatuts 210 V. Adquisició de la personalitat 213 A) La inscripció registral 213 B) La fundació no inscrita 216 Capítol VI LES FUNDACIONS (continuació) 1. EL PATRONAT 221 I. Concepte 221 II. Els patrons 223 A) Constitució del càrrec de patró 223 B) Requisits de capacitat 224 C) Exercici del càrrec 225 D) Atribucions 229 III. Govern de les fundacions 231 IV. Conflicte d'interessos 234 V. Responsabilitat 237 VI. Cessament en el càrrec 242 2. RÉGIM ECONÒMIC 246 I. Actes de disposició 246 II. Ingressos i despeses 250 III. Activitats econòmiques 253 A) Precisions inicials 253 B) Participació en societats 255 C) Activitats empresarials 257 D) Remuneració d'activitats 260 IV. Comptes anuals 261 V. Fons especials 265 A) Precisions inicials 265 B) Constitució 266 C) Gestió dels fons especials 268 D) Extinció 270 3. MODIFICACIONS ESTRUCTURALS 272 4. DISSOLUCIÓ DE LES FUNDACIONS 275 I. Causes de dissolució 275 II. Procediment 278 III. Destinació del patrimoni romanent 279 5. EL PROTECTORAT 280 I. Configuració jurídica 280 II. Àmbit d'actuació 282 III. Funcions 283 IV. Intervenció judicial de les fundacions 286