Institucions del dret civil de Catalunya II-2

Institucions del dret civil de Catalunya II-2.  9788490535929

Institucions del dret civil de Catalunya II-2

;

valoración
Comenta y valora este libro

Disponible

Plazo de entrega 24/48 horas para libros en stock

39,00 €
37,05 €


Índex Llista de mots abreujats 21 Bibliografia general 25 Introducció El fet familiar 1. INTRODUCCIÓ: CANVIS SOCIALS I CANVIS LEGISLATIUS 27 I. Plantejament 27 II. Els canvis 28 III. La protecció dels drets fonamentals dels individus i la declaració constitucional de protecció de la família 31 2. FAMÍLIA I FORMES FAMILIARS 32 3. FAMÍLIA I RUPTURA DE LES RELACIONS FAMILIARS: AUTONOMIA I PRINCIPIS IMPERATIUS 36 I. L'organització de les relacions entre ex cònjuges: els pactes en previsió d'una ruptura matrimonial 38 II. El clean break down 40 III. L'organització de les relacions parentals. El pla de parentalitat 41 4. L'AUTONOMIA DE LA VOLUNTAT EN EL NOU DRET DE FAMÍLIA 43 Capítol I ELS ALIMENTS 1. L'OBLIGACIÓ D'ALIMENTS ENTRE FAMILIARS 47 I. Principi d'autonomia. Concepte i fonament dels aliments 47 II. Requisits 50 A) Parentiu entre la persona alimentada i la que té el deure de prestar els aliments 50 B) Estat de necessitat de la persona alimentada 51 C) Possibilitats econòmiques de la persona obligada 52 2. EL DEUTE D'ALIMENTS 52 I. Concepte i característiques 52 A) Obligació personalíssima 53 B) Obligació irrenunciable 53 C) Obligació recíproca 54 D) Obligació imprescriptible 54 E) Obligació mancomunada 54 F) Deute de diners 55 II. Les persones obligades a prestar aliments 56 III. La persona alimentada 58 IV. Aliments prestats per terceres persones 59 V. Contingut del dret d'aliments 62 A) Concepte 62 B) Quantia. La distinció entre aliments civils i naturals 63 C) Naixement de l'obligació, forma de compliment i assegurament 65 VI. Extinció de l'obligació d'alimentar 67 3. ELS ALIMENTS VOLUNTARIS 69 Capítol II EL MATRIMONI 1. ELS PRINCIPIS CONSTITUCIONALS 71 2. EL CONCEPTE I ELS REQUISITS DEL MATRIMONI 71 I. Concepte i característiques 71 II. El sistema matrimonial 73 III. Els requisits del matrimoni 74 A) L'edat 74 B) Existència d'un matrimoni anterior no dissolt 75 C) Parentiu 75 D) Crim 76 IV. El consentiment matrimonial 76 A) El consentiment 76 B) La manca de consentiment 77 C) Els vicis de la voluntat 79 D) El matrimoni per poder 80 3. LA FORMA I LA CELEBRACIÓ DEL MATRIMONI 81 I. La forma 81 A) Matrimoni en forma civil 81 B) Matrimoni en forma religiosa 82 C) Matrimoni en perill de mort 83 D) El matrimoni secret 83 E) Matrimoni d'espanyols a l'estranger i d'estrangers a Espanya 84 4. TÍTOL I PROVA DEL MATRIMONI 84 Capítol III ELS EFECTES DEL MATRIMONI 1. Els efectes personals del matrimoni 87 I. La definició del matrimoni 87 II. Drets i deures dels cònjuges 88 A) El principi d'igualtat 88 B) Drets i deures 89 III. El domicili familiar 90 2. EFECTES PATRIMONIALS DEL MATRIMONI: EL RÈGIM PRIMARI 91 I. Concepte 91 II. La direcció de la família 92 III. La contribució a les despeses familiars 94 A) Concepte i classes 94 B) Deure i forma de contribució 98 C) La gestió domèstica 102 D) La responsabilitat per deutes familiars 102 IV. L'habitatge familiar 104 A) Concepte 104 B) La disposició de l'habitatge familiar 105 Capítol IV La contractació entre cònjuges 1. LA CONTRACTACIÓ ENTRE CÒNJUGES 111 I. Plantejament general 111 II. Les donacions entre cònjuges 112 A) Classes 113 B) La revocació 113 C) Procediment 115 D) Efectes 115 III. Les donacions per raó de matrimoni 116 A) Concepte 116 B) Constitució 117 C) Règim jurídic 117 D) Eficàcia 118 E) Ineficàcia 118 IV. Els contractes de gestió 120 V. El préstec 123 2. CONTRACTES ONEROSOS AMB PACTE DE SUPERVIVÈNCIA 123 I. Concepte i configuració jurídica 123 A) Qui pot contractar el pacte de supervivència 124 B) La discutida naturalesa del pacte de supervivència 125 II. Requisits 126 III. Efectes constant matrimoni 127 IV. Efectes a la mort d'un dels titulars 128 V. Ineficàcia: transformació de la mancomunitat en comunitat ordinària 129 A) El casos generals 129 B) L'extinció de la comunitat per l'embargament de la part d'un dels cònjuges 131 Capítol V El règim econòmic matrimonial. ELS CAPÍTOLS MATRIMONIALS 1. Les relacions ECONÒMIQUEs entre els cònjuges 135 I. Precedents i règim vigent 135 II. Àmbit d'aplicació 136 III. Règim econòmic conjugal paccionat i legal 137 2. EL RÈGIM LEGAL DE BÉNS 138 3. Els capítols matrimonials 141 I. Concepte i funció 141 II. Estructura 143 A) Subjectes 143 B) Objecte 145 C) Pactes en previsió d'una ruptura matrimonial 145 a) Determinació del seu abast 145 b) Requisits 147 c) Aspectes subjectius 149 d) Efectes 152 e) Dret transitori 153 III. Requisits 154 IV. Modificació 156 V. Les disposicions per raó de matrimoni atorgades en capítols matrimonials 158 VI. Ineficàcia 159 A) Invalidesa 159 B) Ineficàcia 159 Capítol VI EL RÈGIM DE SEPARACIÓ DE BÉNS 1. L'EVOLUCIÓ DEL RÈGIM DE SEPARACIO DE BÉNS 165 2. EL REGIM DE SEPARACIÓ DE BÉNS 168 I. Concepte 168 II. La naturalesa 169 III. Determinació de les masses patrimonials 171 A) Béns que formen part de cada massa patrimonial. 171 B) La prova de la titularitat dels béns. Le